نحوه سفارش در شهرستان

خرید نقدی بعد از تسویه ارسال می گردد 

 

جهت خرید اقساطی مشتریان باید چک و مبلغ نقد را پرداخت کنند بعد وسایل ارسال می گردد 

 

ارسال به شهرستان رایگان می باشد