راهنمای خرید اقساطی

آزاد: 50 درصد نقد الباقی تاپایان سال بدون سود و بهره 

کارمند: 30 درصد نقد الباقی تا پایان سال بدون سود و بهره 

اضافه شدن ماه های اقساط تا 12 ماه امکان پذیر می باشد